Năm 2024: Lộ trình cải cách tiền lương chia thành 2 đợt, ai được tăng lương sớm nhất?

Căn cứ tại Nghị quyết 104/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp Quốc hội thứ 6 Khóa XV. Theo đó, tại Điều 3 Nghị quyết 104/2023/QH15 nêu rõ lộ trình cụ thể cải cách tiền lương 2024 như sau:

 Lộ trình cải cách tiền lương trong năm 2024

Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

lo-trinh-tang-luong-2024

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương đang thực hiện cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù:

a) Từ ngày 1.1.2024 đến hết ngày 30.6.2024: Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì chỉ thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Từ ngày 1.7.2024: Bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Không tiếp tục áp dụng cơ chế đặc thù hiện hành đối với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù (chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn,…) của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước…

Như vậy, lộ trình cải cách tiền lương năm 2024 như sau:

Từ 1.1.2024 – 30.6.2024: Vẫn tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Từ 1.7.2024: Thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, bỏ lương cơ sở, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

2 trường hợp sẽ được tăng lương hưu từ 1/7/2024

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước

Như vậy, sẽ có 2 trường hợp được tăng lương hưu sau khi cải cách tiền lương, đó là:

+ Những người thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu.

+ Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương

tien-luong-huu

Mức lương hưu của người lao động được xác định dựa vào tỉ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Khi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng thì mức lương hưu cũng sẽ tăng. Để được tăng lương hưu theo cải cách tiền lương mới, người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng các điều kiện:

+ Đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu

+ Đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu.